Afspraken lager

Afspraken op de speelplaats

 1. Geen ruwe of gevaarlijke spelen. Wie gooit met zand moet aan de kant.
 2. Ballen enkel toegelaten op balspelzone, geen ballen meebrengen van thuis.
  Nooit onder afdak.
  Beurtrol voetbal volgen.
  Tijdens studiespeeltijd : geen balspelen.
  • sportplein A
  • sportplein B (behalve 's morgens)
  • reuzenbasket (behalve 's morgens)
 3. Tafeltennis : verdeling :
  Gezamelijke speeltijden : 3° - 4° - 5° - 6°
  Afzonderlijke speeltijden : 1° - 2° - 3° of 4° - 5° - 6°
 4. Nooit spelen in nat zand, 's morgens nooit in zandbak spelen.
 5. Groen en aanplantingen respecteren.
 6. Klimtoestellen zijn voor alle kinderen.
 7. Nooit op of over de omheiningen of hekken klimmen.
 8. Boekentassen plaatsen tegen de muur van uw klasrang.
 9. Bij de belsignaal onmiddellijk in de rij.
 10. Stil in rang en gang.

Afwezigheden

Afwezigheden zo vlug mogelijk melden en steeds bevestigen met een ondertekende schriftelijke verklaring.
Elke afwezigheid wordt gemeld met een afwezigheidskaart.   Deze zit steeds in de agenda van de leerling.
Wie zijn kaart gebruikt krijgt meteen een nieuwe.
Bij afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht.
Een afwezigheid om ‘vervroegd op reis te kunnen gaan’ is niet wettelijk.  Kinderen zijn dan onwettig afwezig.
Wie meer dan een half uur te laat komt, wordt ‘te laat’ gemeld.  Een schriftelijke verklaring op een afwezigheidskaart is nodig.
Per schooljaar kunnen er maximaal 4 afwezigheden omwille van ziekte gemeld worden zonder doktersattest.  Voor elke volgende afwezigheid is een doktersattest vereist.

Avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid om avondstudie te volgen.
De studie begint om 15.40 u en eindigt om 16.30 u.
De leerlingen maken zelfstandig hun huistaak, met mogelijke hulp en studiebegeleiding.
Voor de avondstudie worden kleinere leerlingengroepen samen gezet.  De begeleidende leerkracht is niet altijd de klastitularis.
De huistaak wordt meegegeven voor controle en ondertekening.

Kostprijs: €0,50 per studie voor alle leerlingen.
Opgelet: Eén maal per maand is er geen avondstudie wegens vaste personeelsvergadering.  Meestal is dit op de derde schoolmaandag van de maand.  De leerlingen kunnen dan wel terecht in de naschoolse opvang. Dit is op: 19 sept., 24 okt., 21 nov., 19 dec., 23 jan., 20 feb., 20 maart, 22 mei en 26 juni.

Beleefdheid

 1. Ik gedraag mij rustig en beleefd.
 2. Ik spreek mijn medeleerlingen aan met hun voornaam en gebruik geen bijnamen.
 3. Volwassenen spreek ik aan met Meneer of Mevrouw. De leerkrachten noem ik 'Meester' of 'Juffrouw' en de directeur spreek ik aan met 'Directeur'.
 4. Goedemorgen Mijnheer, ja Mevrouw, dankjewel Meester; alsjeblieft Juffrouw, is toch zo vlug gezegd!
 5. Houd ik de duer voor anderen open?

Bewegingsopvoeding

TURNEN:  anderhalf uur per week, gegeven door de turnleraar.

  Verplichte kledij:
 • groen T-shirt met opdruk van de school (te verkrijgen via de school)
 • zwarte turnbroek
 • turnpantoffels
ZWEMMEN: wekelijkse zwembeurten vanaf 15 september 2016 aan €1,60 per beurt.
 • Vervoer naar het zwembad wordt betaald door de gemeente.
 • Voor leerlingen van het zesde leerjaar is het zwemmen gratis.
 • Badmutsen kosten €1,60
 • Brevetten kosten € 1,00
 • Gelieve turn- en zwemkledij te naamtekenen !

Bibliotheek

Vanaf het eerste leerjaar is er om de 14 dagen bibliotheekbezoek.
Het eerste leerjaar maakt gebruik van de reizende jeugdbibliotheek.

Gedrag

 1. Ik heb respect voor anderen.
 2. Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.
 3. Ik vecht niet en maak geen ruzie.
 4. Onbeleefde uitlatingen of gebaren, pesterijen, brutaliteiten, zijn ten strengste verboden.
 5. Ik verlaat nooit de school zonder toestemming van de directeur.
 6. Ik blijf nooit alleen zonder toezicht in de klas of in een ander lokaal.
 7. Kledij of bezit van andere leerlingen, schoolmeubilair en schoolmateriaal worden gerespecteerd. Leerlingen die schade toebrengen moeten deze vergoeden of in de oorspronkelijke staat herstellen.
 8. Pesterijen of andere zaken die niet door de beugel kunnen kan u steeds melden bij uw leerkracht of directeur.

Godsdienstkeuze

Ingevolge de wet worden de ouders, bij inschrijving van hun kind in het lager, verzocht hun keuze godsdienst of niet-confessionele zedenleer kenbaar te maken binnen de 8 kalenderdagen (na inschrijving of vanaf 1 september). Bij het begin van elk volgend schooljaar kan de keuze gewijzigd worden. Een wijziging van keuze moet binnen de 8 dagen na 1 september worden ingediend.
De erkende levensbeschouwingen zijn : Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Othodoxe, Protestantse of Rooms-katholieke godsdienst of niet-confessionele zedenleer.
Leerlingen met nog een andere levensbeschouwing kunnen een vrijstelling krijgen.

Huistaken

Elke opdracht, na schooltijd uit te voeren, wordt beschouwd als huistaak.
Dit kan bestaan uit:

 • schriftelijke opdrachten
 • leren van lessen
 • opzoeken van documentatie,...
De leerlingen die de avondstudie volgen maken hun huistaak tijdens de studie.
Behoorlijk afgewerkte taken worden terug meegebracht op de afgesproken tijd, zoniet kan als sanctie een extra taak gegeven worden.

Orde, zorg en netheid

 1. Geen rommel in mijn boekentas. Ik steek alles netjes bij elkaar en sleur niet te veel mee.
 2. Ik zorg mee voor een nette school. Papier in papierbak, afval in de vuilnisbak!
 3. Ik kaft al mijn schriften en boeken.
 4. Mijn lessenaar mag gezien worden. Ik leg alles netjes op zijn plaats in het opbergvak. Op de lessenaar ligt enkel wat nodig en nuttig is.
 5. Ik schrijf netjes en draag zorg voor mijn schriften en boeken.

Rapporten

Op volgende data wordt het rapport meegegeven.
Een korte-periode-rapportop 14 oktober, 9 december, 22 maart en 19 mei.
In dit rapport ziet u de behaalde resultaten op de verschillende leerstofonderdelen, geformuleerd volgens duidelijke doelstellingen.
Een lange-periode-rapport- semestrieel – op 27 februari en op 29 of 30 juni.  Dit is een klassiek puntenrapport.

Schoolagenda

De schoolagenda is een middel tot dagelijks contact tussen ouders en leerkrachten.
Hierin worden taken, lessen, mededelingen en wijzigingen genoteerd.
Een agenda wordt gehouden vanaf het tweede trimister in het eerste leerjaar.
De leerkrachten kijken deze dagelijks na en paraferen minstens twee maal per week.
De ouders tekenen dagelijks voor gezien.