Afspraken algemeen

Afhalen van kinderen

Alle lagere schoolkinderen verlaten de school met begeleide rangen.

Kleuters:

Ouders komen tot in de bruine deur en wachten op een teken van de leerkrachten. Ze halen hun kind af in de rij. Kleuters kunnen ook uitzonderlijk mee met de begeleide rangen (af te spreken met de juf).
Er is parkeergelegenheid op het Kerkplein, in de Kalishoekstraat en in de Hazaarddam.
Spreek met uw kind af waar u het ophaalt. Dit kan best een veilig plaats zijn in de buurt van de school, buiten de drukte.

Begeleide rangen

Na het einde van de lessen en de studie zijn er begeleide rangen voor voetgangers en fietsers tot :

 • kruispunt Grote Baan - Torenstraat - Spoorweglaan (lichten)
 • kruispunt Schoolstraat - Kalishoekstraat
 • kruispunt Dambrugstraat - Kalishoekstraat

Om de drukte aan de schoolpoort te vermijden, kan je jouw kind mee laten gaan met de schoolrang en ergens in de buurt van de school afspreken.

De slagbomen zullen gesloten zijn :
 • elke morgen van 8.15 u tot 8.45 u
 • woensdagnamiddag van 11.30 u tot 12.00 u
 • maandag, dinsdag en donderdag van 16.15 u tot 16.45 u
 • vrijdag van 15.15 u tot 15.45 u

Besmettelijke ziekten

Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn.

Een kind met koorts hoort niet thuis op school.

De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal je zeggen of je de schooldirectie moet verwittigen. De schooldirectie is dan wettelijk verplicht de CLB-arts te contacteren. De CLB-arts neemt maatregelen voor zover dit nodig is voor de leerling, de klas of de school.

Voor “luizen” wordt in onze school een beleidsplan opgesteld.

Betalingen

Alle betalingen gebeuren contant met geld of via overschrijving, na ontvangst van de tweemaandelijkse factuur.
Er is mogelijkheid tot domiciliëring.  Documenten hierover zijn te bekomen op het secretariaat.

Brengen van kinderen

Lagere schoolleerlingen kunnen gebracht worden tot aan het hek.
Kleuters worden gebracht tot het grijze hek en worden verder begeleid door een leerkracht die daar toezicht houdt.

C.L.B. en Revalidatiecentrum

C.L.B. 

Onze school wordt begeleid door het
 • Vrij C.L.B. Waas en Dender (afd. Beveren)
 • Ciamberlanidreef 80 A
 • 9120 Beveren
 • email: beveren@vclbwaasdender.be
 • Tel.: 03/755.58.69

Het onthaalteam voor onze school bestaat uit Sanne De Tender (psycholoog), Nathalie Riské (verpleegster) en Dr. Marc D'Hollander (schoolarts). Zij kunnen door leerkrachten of ouders gecontacteerd worden bij eventuele problemen of voor nader onderzoek.

Ook voor het medisch schooltoezicht werken we samen met het C.L.B. Bepaalde leerjaren hebben een kort onderzoek in de school. De 2° kleuterklassen en de 5° leerjaren hebben een uitgebreid onderzoek dat ook doorgaat op de school. 
U ontvangt tijdig de nodige informatie.

Revalidatiecentrum

Onze school werkt ook samen met het revalidatiecentrum van Beveren:
Revalidatiecentrum 't VLOT Beveren
Kallobaan 5
9120 Beveren
email : reva-beveren@scarlet.be
tel: 03/775.64.84

Contactmomenten

Informeel: vóór of na de klasuren of via afspraak.
Formeel:

 • 6 september 2017 : klassikale infoavond lager
 • 7 september 2017 : klassikale infoavond kleuters
 • 29 september 2017 : open klasnamiddag 1° lj.
 • 12 oktober 2017 : individueel oudercontact 1° lj. (vraaggestuurd)
 • 28 november 2017 : individueel oudercontact voor 1ste en 2de kleuterklas
 • 24 januari 2018 : individueel oudercontact voor peuters, 3de kleuterklas en lager
 • 21 juni 2018 : individueel oudercontact kleuters 
 • 27 of29 juni 2018 : individueel oudercontact lager

     

Vertrouwenspersoon
Het schoolbestuur heeft een vertrouwenspersoon binnen de school.  Hij/zij is bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag.  De vertrouwenspersoon voor onze school is Pascale Bauwens.

Wat bij problemen met uw kind?

Bij de directeur bent u altijd welkom.
Toch deze goede raad :
Indien het probleem bespreekbaar is met de leerkracht, neem dan eerst met hem of haar contact op.  Dit verstevigt de band tussen ouders en leerkracht en schept groot vertrouwen.

GSM op school

Op school is het gebruik van een GSM door leerlingen verboden.  Leerlingen die zich er niet aan houden moeten hun GSM afgeven en krijgen die ’s avonds terug. Dit geldt ook voor activiteiten buiten de school (taalklassen, musicaklassen, uitstappen, schoolreizen, …).

Hiep hiep hoera!

Een verjaardag wordt gevierd in elke klas.  We houden het wel eenvoudig en gezond.  Toegelaten traktatie : droge koek, cake, fruit.
Traktaties die niet beantwoorden aan deze afspraken, worden terug meegegeven. Wij willen deze afspraak zeer strikt houden (bv. geen ballonnen of potlood aan de traktatie hangen).

Kledij en uiterlijk

Verzorgd uiterlijk en gepaste schoolkledij zijn belangrijk. 
Vakantiekledij, extravagante kledij en opvallende haardracht worden niet toegestaan.
Hoofddeksels mag men dragen op de speelplaats maar niet in de klassen.
Wij vragen om buiken en schouders te bedekken.
Teenslippers zijn niet toegelaten, schoenen dienen vast te zitten aan de hiel.
Uurwerken, sieraden of niet schooleigen voorwerpen veroorzaken dikwijls afleiding en problemen.  Laat ze thuis a.u.b., de school kan geen verantwoordelijkheid opnemen bij diefstal of verlies.

Luizen

Als je vaststelt dat jouw kind luizen heeft, verwittig dan direct de school.
In samenwerking met het C.L.B. wordt er verder controle gedaan in de school. Raadgevingen worden mee naar huis gegeven indien nodig. Dankzij de vlotte medewerking van de ouders kunnen we verdere verspreiding voorkomen.

Middagpauze

Vanaf de eerste schooldag kan men op school blijven eten.
Kostprijs : €0,50 per middag, €0,30 voor koffie, thee, melk of water.
In de refter mogen de kinderen ook drank meebrengen naar keuze.
Het middageten gebeurt in twee beurten voor het lager.
De 2° en 3° kleuterklas eten in de kleuterrefter. De 1° kleuterklas eet in de"kajuit".
De kinderen staan heel de middagpauze onder toezicht.
Als milieubewuste school vragen wij om boterhammen mee te brengen in een boterhammendoos en niet in aluminiumfolie.

School en consumptie

Onze school wil doelbewust een sobere houding aannemen tegen overdreven consumptiegedrag.

Snoep
IN DE KLAS OF OP DE SPEELPLAATS WORDT NOOIT GESNOEPT !
 Als snoep noemen wij: allerlei soorten bonbons, chips, kauwgom, verpakte lekkernijen, chocoladekoeken en andere zoetigheden. Er is een groot assortiment ‘droge koeken’ dat bijzonder lekker is en er is overheerlijk fruit : dat kan wel op onze school, ook bij verjaardagen. Een klein snoepje in de brooddoos voor na de boterhammen kan wel.

Drank
Tijdens de klasuren biedt de school - vanaf dit schooljaar - geen drank meer aan.
Om de dorst te lessen in de loop van de voor- en namiddag mogen leerlingen drank (enkel melk en water) van thuis meebrengen.
Het meebrengen en drinken van allerlei ‘sapjes’ en frisdranken is - behalve in de refter - niet toegelaten.

Schoolverandering

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. De ouders oordelen zelf of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur vereist.
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directeur van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekendschrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.
Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.

Schoolverzekering

Alle kleuters en leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op school.

Wat te doen als je kind betrokken raakt bij een schoolongeval ?

 1. Je kind heeft een schoolongeval.  Wanneer het doktersbezoek buiten de schooluren gebeurt, krijg je een aangifteformulier voor de verzekering mee.
 2. De dokter onderzoekt je kind en vult het aangifteformulier voor de verzekering in.
 3. Je bezorgt het aangifteformulier terug aan de school, waar het verder ingevuld en verstuurd wordt.
 4. Alle onkosten betreffende het ongeval worden aan de school bezorgd.
 5. Onkosten kunnen zijn:
  dokterskosten (prestatiebriefjes van de dokter dienen eerst afgegeven te worden aan je ziekenfonds.  Het kwijtschrift dat je daar ontvangt,bezorg je aan de school)
  apothekerskosten (vraag een bijkomend attest voor de verzekering aan je apotheker)
  ziekenhuiskosten (rekening wordt je toegestuurd)
 6. De school maakt alle onkosten over aan de verzekeringsmaatschappij.
 7. De verzekeringsmaatschappij betaalt je onkosten uit (meestal via overschrijving).
 8. De school maakt van alle documenten een kopie, dat in het schoolarchief bewaard wordt.

Speelgoed

Elektronisch speelgoed is verboden op school.  De school is niet verantwoordelijk bij diefstal, verlies of schade aan speelgoed.
Kinderen brengen geen speelgoed mee naar de klas.  Dit kan enkel op vraag van de leerkracht wanneer dit past bij een thema of belangstellingspunt.

Sportieve en culturele uitstappen

In de loop van het schooljaar neemt de school deel aan verschillende sportieve- en culturele activiteiten.  U ontvangt hiervoor tijdig de nodige informatie.

Sportkalender

 • 20 september 2017  : veldloop
 • 25 april 2018 : atletiekmeeting
 • 20 juni 2018 : zwemfeest
 • doorheen het jaar : netbal, tafeltennis, tussen-4-vuren
 • SVS-activiteiten : netbal, tussen-4-vuren, hockey, dans

Uurregeling

De speelplaats van het lager is toegankelijk vanaf 8 uur.
De kleuterspeelplaats is open vanaf 8.15 uur.
Er is toezicht vanaf 8.15 uur.
’s Namiddags is de school open vanaf 13.20 uur.

Begin- en einduren van de lessen
Voormiddag : 8.30 u tot 12.10 u (woensdag tot 11.45)
Namiddag : 13.35 u tot 15.30 u

Speeltijden

  Kleuters:
 • hebben een aparte speelplaats.
 • Er zijn in de voor- en namiddag aparte speeltijden.
 • Peuters en eerste kleuterklas spelen op de kleuterspeelplaats.
 • Tweede en derde kleuterklas speelt op de speelplaats van het lager.

 

  Lagere school:
 • Er zijn aparte speeltijden voor onderbouw en bovenbouw in de voor- en namiddag.